Protectia datelor cu caracter personal - Fundatia "Dr. Victor Babes"

Protectia datelor cu caracter personale - Fundatia "Dr. Victor Babes"

Fundaţia "Dr. Victor Babeş" este persoană juridică cu sediul în Şos. Mihai Bravu nr. 281, Sector 3, Bucureşti, C.P. 030303, Cod Fiscal 7925187.

Fundaţia "Dr. Victor Babeş" este operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 6392, în conformitate cu legea nr. 677 / 2001.

Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal este facută în condiţii de siguranţă şi în scopuri legitime legate de desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor medicale. La datele cu caracter personal furnizate vor putea avea acces reprezentanţii legali ai persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal vor fi comunicate către terţi doar cu consimţământul persoanei vizate şi numai pentru îndeplinirea unei obligaţii contactuale legale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul perioadei în care persoana vizată beneficiază de serviciile medicale si, după finalizarea acestora, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Prin utilizarea formularelor de pe website, clientul / vizitatorul permite Fundaţiei "Dr. Victor Babeş" să colecteze şi să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Întregul personal calificat desemnat să aibă acces la datele furnizate de dumneavoastră are obligaţia păstrării confidenţialităţii datelor cu caracter personal oferite.

Fundaţia "Dr. Victor Babeş" nu solicită clienţilor sau utilizatorilor, prin niciun mijloc de comunicare (website, pagina Facebook, e-mail, telefonic / SMS, etc.), informaţii referitoare la conturi / carduri bancare sau parole personale. Clientul sau utilizatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea acestor date.


Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date :

 • Dreptul de informare : Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea datelor personale, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
 • Dreptul de acces : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii suplimentare.
 • Dreptul la rectificare : Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor : Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziţie : În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.
 • Dreptul de retragere a consimţământului : Pesoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul.
 • Dreptul de a depune plângere : În cazul în care persoana vizată consideră că există încălcări ale Regulamentului de prelucrarea datelor cu caracter personal, poate depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, în atenţia Responsabilului cu Protecţia datelor al "Fundaţiei Dr. Victor Babeş" - Dir. Victoria Iancu.
Contact responsabili cu protecţia datelor "Fundaţia Dr. Victor Babeş" :

 • e-mail : victoria.iancu@cdt-babes.ro / laurenta.dascalu@cdt-babes.ro
 • telefon : 021 3102291

Totodată aveţi posibilitatea de a vă adrea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucureşti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28 - 30, Sector 1, C.P. 010336, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, telefon : 0318059211 0318059212, fax : 0318059602, website : www.dataprotection.ro.

Ultima modificare : 17.05.2018